Konkurs literacki na wiersz o św. Wojciechu

Regulamin konkursu literackiego na wiersz o św. Wojciechu

 1. Organizator konkursu:
  1. Proboszcz parafii św. Jana z Kęt przy ul. Stoczniowców 23, 84-230 Rumia
  1. Proboszcz parafia św. Antoniego w Redzie.
 2. Adresaci konkursu: rodziny, osoby indywidualne zamieszkujące na terenie wymienionych parafii.
 3. Cel konkursu:
  1. poznanie postaci patrona Archidiecezji Gdańskiej św. Wojciecha
  2. inspirowanie dzieci, młodzieży i całych rodzin do aktywności twórczej,
  3. rozwijania talentów literackich, rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności,
  4. stworzenie twórcom możliwości prezentacji ich autorskich pomysłów,
  5. sposób na intelektualne zabawy i twórcze pomysły w gronie rodziny
 4. Warunki udziału w konkursie:
  1. Zadaniem uczestników konkursu będzie wspólne lub indywidualne ułożenie wiersza o tematyce związanej ze św. Wojciechem patronem Archidiecezji Gdańskiej lub ze 100-leciem jej powstania.
  2. Każda rodzina lub osoba indywidualna biorąca udział w konkursie może przesłać tylko jeden wiersz w języku polskim.
  3. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (ułożone samodzielnie przez uczestników konkursu), dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i czasopismach, nienagradzane w innych konkursach.
  4. Wiersz powinien składać się minimalnie z 2 zwrotek (8 wersów) i maksymalnie z 4 zwrotek (20 wersów)
  5. Wiersz należy przesłać do 1 grudnia 2024.
  6. Pracę należy przesłać:

a) pocztą elektroniczną na adres: sjanzket@diecezjagdansk.pl, w tytule wiadomości należ wpisać wpisując: „Konkurs literacki” lub przekazać tekst drukowany na papierze na adres pocztowy (pkt I.1)

b) do pracy należy dołączyć informację zawierającą:

    • imię i nazwisko autora,
    • numer telefonu i adres e-mail,
    • adres zamieszkania

7. Oceny prac dokona komisja konkursowa.
8. Decyzje komisji są ostateczne.
9. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone autorom prac najwyżej ocenionych przez komisję konkursową 25 grudnia 2024, podczas pasterki w kościele parafialnym laureata.
10. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

V. Udział w konkursie jest jednoznaczny z:

1. udzieleniem prawa organizatorom konkursu do nieodpłatnego wykorzystywania wiersza następujących polach eksploatacji:

– na stronach internetowych Parafii Organizatorów
– na fangag`u Facebook Parafii Organizatorów
– na łamach gazetek Parafialnych Organizatorów

2. wyrażeniem zgody przez uczestników konkursu na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

VI. Nadesłanie pracy oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej.

VII. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych.

VIII. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich.

IX. Z osobami nagrodzonymi Organizator konkursu będzie kontaktował się telefonicznie/mailowo, w celu ustalenia terminu spotkania i odbioru nagrody.

X. Kontakt z koordynatorami konkursu: – ks. Piotr e-mail: sjanzket@diecezjagdansk.pl.