RODO

Ochrona danych osobowych

 

KARTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Informujemy, że parafia pw. Św. Antoniego Padewskiego w Redzie przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim z dnia 13 marca 2018 r. Przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa kanonicznego.

  1. Administrator danych osobowych: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest parafia rzymsko-katolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Redzie..

 

  1. Możliwość kontaktu z administratorem: 1) korespondencyjnie na adres: ul. Fenikowskiego 4, 84-240 Reda, 2) telefonicznie: pod numerem: 58 678 50 04, 3) drogą elektroniczną: e-mail: redaan@diecezja.gda.pl, 4) parafia nie powołała Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.

 

  1. Cel przetwarzania: zgodnie z obowiązującym powszechnym i partykularnym prawem kanonicznym: np. prowadzenie ewidencji parafian i byłych parafian, prowadzenie ksiąg metrykalnych i innych rejestrów (dokumentacji) związanych z udzieleniem sakramentów i sakramentaliów oraz związanych ze stanem kanonicznym, prowadzenie kartotek parafialnych, wydawanie wypisów z rejestrów parafialnych a także inne, jeżeli w danej sytuacji ma to miejsce np. informacje o autorstwie artykułów w gazetce parafialnej, przynależność do grupy parafialnej.

 

  1. Kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania, numer telefonu, wizerunek oraz inne np. związane z udzielanymi sakramentami lub zgodnie z procesową procedurą kanoniczną

 

  1. Odbiorcy danych osobowych: inne instytucje kościelne zgodnie z prawem kanonicznym na terenie Unii Europejskiej oraz instytucje wskazane na Pani/Pana prośbę. Do odbioru wypisów z ksiąg metrykalnych upoważniona jest tylko zainteresowana osoba, której dane dotyczą za okazaniem dokumentu tożsamości lub pełnomocnictwa osoby, której dane dotyczą.

 

  1. Planowany czas przechowywania danych osobowych: ustalony zgodnie z prawem kanonicznym.

 

  1. Sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych: zgodnie z Dekretem informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania od administratora sprostowania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 12 Dekretu, 2) usunięcia danych niedotyczących udzielonych sakramentów bądź w innych sposób odnoszących się do kanonicznego statusu – w przypadkach określonych w art. 14 Dekretu, 3) ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 15 Dekretu.

 

  1. Źródło danych: jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, administrator otrzymał je od Pani/Pana rodziców lub innych sprawujących opiekę prawną.

 

  1. Wizerunek: 1) Administrator ma prawo umieszczać na stronie internetowej i w periodykach parafialnych fotografie, które związane są z relacją wydarzeń religijnych o charakterze publicznym oraz fotografie osób, które sprawują funkcje publiczne, 2) wizerunki nie wynikające z misji (działalności statutowej) Kościoła mogą być publikowane za zgodą zainteresowanych osób, a w przypadku osób małoletnich, za zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów.

 

  1. Monitoring: obiekt oraz teren kościoła parafii jest monitorowany i oznaczony odpowiednimi informacjami. Wejście na ten teren wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) w rozumieniu przepisów KIOD do celów związanych z funkcjonowaniem monitoringu.

 

Informujemy, ze zgodnie z art. 41 Dekretu, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych w Archidiecezji Gdańskiej, ul. Bpa. E. Nowickiego 1, 80-330 Gdańsk, a w kolejnej instancji do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl, www.kiod.epoiskopat.pl